Magyar Falu Program pályázatok – Somogysárd Község Önkormányzatamfplog

1, Orvosi eszközök beszerzése

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Orvosi eszközök beszerzése Somogysárdi háziorvosi szolgálat működéséhez (3007170115)

Szerződött támogatás összege: 1.960.880,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi ellátás eszközökkel való ellátottságának javítása Somogysárd községben. A beszerzésre kerülő eszközökkel (orvosi műszerek, számítógép) korszerűsödik az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul annak hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2019.12.31.

Hét millió forint összegű európai uniós forrásból, KÖFOP-1.2.1.–VEKOP-16-2017-00731. azonosítószámmal megvalósult az Önkormányzat ASP központokhoz történő csatlakozása. A támogatásból az önkormányzat 3,15 millió forint értékben új informatikai eszközöket, - ezen belül számítógépeket, monitorokat, kártyaolvasókat, hálózati eszközöket - tudott beszerezni 2017. év végéig.

A települési önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét és módját az önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet határozta meg. A központ szolgáltatásaival megvalósult az önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása, ügyintézési folyamatainak standardizálása. Önkormányzatunk a rendszerhez 2018. január 1. határidővel csatlakozott a következő szakrendszerek tekintetében: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltár rendszer. Az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozásra való felkészülés a Magyar Államkincstár által szervezett képzésekkelmár 2017. évben megkezdődött. Az önkormányzati Hivatal által kezelt szakrendszeri adatok adattisztításával és migrációjával 2018. év első felében, - külső szakértők igényebételével – készültünk el.Ehhez kapcsolódottegy működésfejlesztési és a szabályozási keretek kialakítására vonatkozó szakértői munka is, amely eredményeként lehetőség van elektronikus ügyintézésre és új szabályzatok, rendeletek készületek el.

 Az új informatikai szakrendszerekre történő átállás sikeres volt, így az önkormányzatok Hivatalánál dolgozók magasabb informatikai színvonalon tudják ellátni feladataikat.

Kapcsolat

Név/cím: Fentős Zoltán / 7435 Somogysárd, Fő utca 22.

Telefon/fax: +36 82/715-284; +36 82/715-997

szechenyi jo

Kedvezményezett: Somogysárd Község Önkormányzata

Projekt címe: A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda felújítása, mini bölcsőde kialakítása

Szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft                                       

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezés dátuma: 2021. augusztus 31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projektben infrastrukturális fejlesztési tevékenységek és eszközbeszerzés is megvalósul komplexen annak érdekében, hogy a kialakításra kerülő mini bölcsőde és az óvoda megfelelő környezetet tudjon biztosítani, színvonalas szolgáltatást legyen képes nyújtani az odajáró kisgyermekeknek, amely a testi, lelki és szellemi fejlődésüket egyaránt elősegíti.
A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda három csoport részére alkalmas, azonban a gyermeklétszám miatt két csoportszoba van csak kihasználva. Ez kínálja a lehetőséget az önkormányzati feladataként biztosítandó mini bölcsőde kialakításához. Az intézményben nem megoldott az épület teljes akadálymentesítése. A jelenleg üzemelő melegítő konyha átalakításra szorul, és ki kell a dolgozók számára alakítani a követelményeknek megfelelő öltözőt, vizes blokkot. Az épület szerkezetek hőszigetelése csak részlegesen készült el, ezt be kell fejezni és ennek függvényében a fűtési rendszert is át kell alakítani, korszerűsíteni.
Az épület keleti blokkjába az alsó padlószintre kerül a mini bölcsőde. Átalakításra kerülnek a mindkét intézmény dolgozói által használt dolgozói helyiségek, öltözőblokk épül ki és az akadálymentes wc is szabványosításra kerül. A felső padlószinten az óvodai helyiségek kerülnek elhelyezésre és ennek az intézményrésznek is kialakítanak akadálymentes vizesblokkot. A konyha szintén átépül, a tiszta és szennyes útvonalak, valamint a dolgozói közlekedés útvonalai optimalizálva lesznek, szabályossá átalakulnak.
Az udvartéren kiépülnek az akadálymentesített járdák, rámpák és parkolók, kiépül a csapadékvíz elvezető rendszer.
A bölcsődéhez kapcsolódóan önállóan elkerített, az óvodától leválasztott udvarrész kerül kialakításra.
A bejutáshoz a bejárati ajtók akadálymentes kivitelűre lesznek cserélve, ahol szükséges a belső ajtók is átalakításra, a burkolatok cserélésre kerülnek.
Az új bölcsődei funkció elhelyezéséhez az épület tűzvédelmi követelményei javításra kerülnek.
Az épület eddig le nem szigetelt homlokzati részeit homlokzati hőszigeteléssel látják el, és a padlásokat is hőszigetelik. A régi agyagcserepet a felújítottal azonos betoncserépre cserélik.
Felújításra illetve átalakításra kerül a központi fűtés rendszere.
A mini bölcsőde kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése is megtörténik.

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00018

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09-én kiadott felhívás alapján Somogysárd Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 2016.05.05-én támogatási kérelmet nyújtott be a "Somogysárdi Óvodába Járó Gyermekekért" Közalapítvánnyal konzorciumban. A Projekt címe: "Volt Betyár Csárda műemléképület felújítása és energetikai korszerűsítése" A Támogató a 1775004583 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette, a projekt vonatkozásában a projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 85 %-nak megfelelő, 48 821 456 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra való jogosultságot állapított meg, amelyet a konzorciumi tagok kötelesek a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A projekt keretében sor kerül a Betyár Csárda külső felújítására és energetikai korszerűsítésére. Felújításra kerül a külső homlokzat, a külső nyílászárók cseréjére is sor kerül, továbbá fűtéskorszerűsítés is történik. Ezen túlmenően napelem kerül elhelyezésre a csárda melletti kiszolgáló épületen.

A fejlesztés megvalósítását követően az épület komfortosabbá válik, az üzemeltetési költségek csökkenni fognak, tekintettel a megvalósuló energiahatékonyságot növelő munkákra. A fejlesztés megvalósításával egy a településképet meghatározó épület külső felújítása által rendezettebb településkép fog kialakulni, a korszerűtlen fűtőberendezés lecserélésével a természetkárosítás csökken, tekintettel arra, hogy a modern, energiatakarékos, fűtőberendezés kevesebb káros anyagot bocsát ki. A projektnek köszönhetően lehetőség nyílik az épület fenntartási költségeinek valamint ÜHG kibocsátásának csökkentésére, mindemellett jelentős komfortérzet-növekedés is elérhető. A fejlesztés célja, hogy az országos és helyi jelentőségű csárda épület a kor igényeinek megfeleljen, energiahatékonyságot célzó munkálatok, valamint megújuló energia felhasználásával üzemeletetési költség-csökkentést lehessen elérni, ezen túlmenően a felújításnak köszönhetően új funkciók kaphassanak helyet az épületben.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. január 30.