szechenyi jo

A kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzata

A projekt címe: Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda fejlesztése és energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 70 000 000,- Ft

A projekt összköltsége: 70 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Somogysárd Somogy megye középső részén található, a KSH 2015. évi statisztikája alapján 1282 fő lakosú település. A Balaton irányából Juta, Hetes felől, a 61-es főútról pedig Kiskorpádról közelíthető meg. A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda 2013. január elseje óta működik a településen, melynek fenntartó és irányító szerve, valamint az ingatlan tulajdonosa is Somogysárd Község Önkormányzata, működési köre pedig Somogysárd és Újvárfalva közigazgatási területe. Az intézmény neve: Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda Címe (székhelye): 7435 Somogysárd, Szabadság tér 3. Az intézmény típusa: Óvoda Az intézmény fenntartója és irányító szerve: Somogysárd Község Önkormányzata. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással. A tervezett beruházás nem okozza a zöld területek csökkenését, valamint alacsony CO2 kibocsátású technológiákat alkalmaz. A fejlesztéssel érintett intézményben a maximális férőhelyek száma két csoportra megoszló 55 fő. Tavalyi nevelési évben 42 fő járt az óvodába, ebből 20 lány. 4 fő szomszédos településről járt be (Újvárfalva), 4 fő pedig Somogysárd külterületéről érkezett. 5 fő hátrányos helyzetű és 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt az intézményben, 29 fő, azaz a gyerekek több mint 69 százaléka pedig rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezik. A férőhelyek kihasználtsága évről-évre csökkenő tendenciát mutatott, amely egy ideje stagnál, egyrészt, mert egyre kevesebb gyermek születik a településen, másrészt mert sok a felbomló és emiatt, vagy munka reményében máshová költöző család. Az intézmény jelenlegi formája folyamatosan alakult ki az évek során, az épületek megfelelő szintű karbantartása és felújítása a fenntartó önkormányzat segítségével biztosított volt. A fenntartó támogatásával szinte évente lehetőség nyílt olyan felújítási munkálatok elvégzésére, amelyek az óvoda működésének minőségi javítását eredményezte. Az elmúlt időszakban sikerült az óvoda épületét kívülről szigetelni és újra vakoltatni, új tetőszerkezetet kapott az épület, a belső helyiségek pedig teljesen felújítottak, a csoportszobákban a bútorzatot is kicserélték. Az elmúlt nevelési évben a napelemes fejlesztés is megtörtént az intézményben. A projekt konkrét célja az óvoda épületének kibővítése tornaszobával, öltözővel, és az előírásoknak megfelelően egyéb kötelező helyiségekkel, illetve az azokhoz szükséges eszközök beszerzése, a részleges akadálymentesítés komplexszé tétele. A fejlesztést követően az épület „CC”- korszerű kategóriába kerülne az energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően. Az épületben kétcsoportos óvoda, és tálalókonyha működik a felmérési terv szerinti elrendezésű helyiségekkel. Az intézményben nincs az előírásoknak megfelelő tornaszoba, és az akadálymentesítése sem megoldott. Az átalakítás során az alsó padlóvonal szintjén levő helyiségek helyükön maradnak, csak az akadálymentes megközelítésükhöz szükséges ajtók lesznek kialakítva megfelelő (min. 90 cm belmérettel), küszöbmentes kivitellel. A belső akadálymentes szintáthidalás helyhiány miatt nem biztosítható, így a felső szinten az északi csoportszoba helyén duplikálva biztosítandók a nevelői, foglalkoztató helyiségek, amelyek amúgy is hiányoztak. Az 5-6 fő női dolgozó részére WC- öltöző átalakításra kerül így az étkezőn keresztül átjárás nyitható az új szárnyba. Ide fog kapcsolódni az új, udvari szárnyba elhelyezett többfunkciós tornaszoba-közösségi tér a szertárral. Így kialakítva az intézményt a felső szinten gyermek és szülő számára akadálymentesítetten érhető el a felső szint összes helyisége és itt minden funkcionálisan szükséges helyiség biztosított is, valamint az alsó szint főhelyiségei is bejárhatók akár kerekesszékkel is. A felújítások kiterjednek belső nyílászárókra, a csoportszoba és az átjáró, valamint a személyzeti vizesblokk helyén kialakuló helyiségekre. A projekt kapcsán a padlásfödém és az hőszigeteléssel nem rendelkező falak megfelelő hőszigetelése elkészül, a tetőfólia és részlegesen a héjalás is cserélendő. Az új szárny pedig fokozott hőszigetelésű szerkezetekkel épül meg, így tervezik az intézmény energiafelhasználásának csökkentését. Az OTÉK 4. melléklete szerint a csoportszobák után minden megkezdett 20 m2 után 1 db parkoló biztosítandó. Meglevő épület esetén a jogszabály szerint a meglevő parkolók megtartandók, a bővítés miatt keletkező többlet a telken belül biztosítandó. A tervezett átalakítás kapcsán parkoló többlet nem keletkezik, de a telek észak-keleti előkertjében 4 db szabvány szerinti méretű parkoló kerül kialakításra, amelyből az egyik akadálymentes kialakítású. A parkolás megoldott az 1 db akadálymentes beálló az előírásoknak megfelelően kijelölendő. Mérete 3,60 x 5,50 m, táblával megjelölendő, a parkolótól térburkolaton max. 5 % lejtésű gyalogos útvonalat alakítunk ki a bejáratig. A bejárat előtt színben eltérő szegélyezésű sík felületet kell kialakítani térköves burkolattal, a bejárat előtt a térburkolatba a belépés előtti jelzés funkcióval is rendelkező lábtörlő alakítandó ki. Az akadálymentes útvonalakon min. 1,50 x 1,50 m fordulóval, az átjárók min. 90/195 cm belméretű nyílással küszöbmentesen, vagy max. 2 cm küszöbbel alakítandók ki. Az átalakításokkal az akadálymentes hozzáférést igénylő helyiségek megfelelnek a vonatkozó előírásoknak. Az infokommunikációs jelzések kiviteli terven megtervezendők. Az épület bővítménye a jelenleg érvényes 7/2006. TNM rendeletet kielégítő szerkezetekből (a meglevőknél jobb hőszigetelésű) készül, energiatakarékos világítótestek beépítésével, így az alapterület arányos energiafelhasználás csökken. A fenti energetikai felújítások és berendezések telepítésévek az intézmény energiafelhasználása fajlagosan az előírt 10 %-os mértékben csökkenthető. A tervezett beruházás önállóan megvalósítható tevékenységeként valósulna meg az épület átalakítása, bővítése tornaszobával és egyéb kötelező helyiségekkel. Önállóan támogatható tevékenység továbbá az eszközbeszerzés is, melynek keretében bútorok, berendezési tárgyak, tornaszobai felszerelések és játékok, valamint fejlesztő eszközök kerülnek beszerzésre. A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése nem valósul meg a projektben. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységként az akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása valósul meg. Az azbesztmentesítés nem releváns, a falak nem tartalmaznak azbesztet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 07. 18.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00035

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09-én kiadott felhívás alapján Somogysárd Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 2016.05.05-én támogatási kérelmet nyújtott be a "Somogysárdi Óvodába Járó Gyermekekért" Közalapítvánnyal konzorciumban. A Projekt címe: "Volt Betyár Csárda műemléképület felújítása és energetikai korszerűsítése" A Támogató a 1775004583 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette, a projekt vonatkozásában a projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 85 %-nak megfelelő, 48 821 456 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra való jogosultságot állapított meg, amelyet a konzorciumi tagok kötelesek a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A projekt keretében sor kerül a Betyár Csárda külső felújítására és energetikai korszerűsítésére. Felújításra kerül a külső homlokzat, a külső nyílászárók cseréjére is sor kerül, továbbá fűtéskorszerűsítés is történik. Ezen túlmenően napelem kerül elhelyezésre a csárda melletti kiszolgáló épületen.

A fejlesztés megvalósítását követően az épület komfortosabbá válik, az üzemeltetési költségek csökkenni fognak, tekintettel a megvalósuló energiahatékonyságot növelő munkákra. A fejlesztés megvalósításával egy a településképet meghatározó épület külső felújítása által rendezettebb településkép fog kialakulni, a korszerűtlen fűtőberendezés lecserélésével a természetkárosítás csökken, tekintettel arra, hogy a modern, energiatakarékos, fűtőberendezés kevesebb káros anyagot bocsát ki. A projektnek köszönhetően lehetőség nyílik az épület fenntartási költségeinek valamint ÜHG kibocsátásának csökkentésére, mindemellett jelentős komfortérzet-növekedés is elérhető. A fejlesztés célja, hogy az országos és helyi jelentőségű csárda épület a kor igényeinek megfeleljen, energiahatékonyságot célzó munkálatok, valamint megújuló energia felhasználásával üzemeletetési költség-csökkentést lehessen elérni, ezen túlmenően a felújításnak köszönhetően új funkciók kaphassanak helyet az épületben.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. január 30. 

 

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzata
Projekt címe: A somogysárdi polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító száma:  KEOP-5.7.0/15-2015-0269.
Támogatás összege: 149.999.954 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Kezdő időpont: 2015. szeptember 10.
Tervezett befejezési dátum: 2015. december 15.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Somogysárd Község Önkormányzata 2015. november 4. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Polgármesti hivatal épületének, valamint az Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése érdekében.  A beruházás teljes összege bruttó 149.999.954 Ft, amely 100%-ban vissza nem térítendő támogatás. A projekt egy jól átgondolt jövőkoncepció része, melynek célja az energiaköltségek csökkentése. A fejlesztés keretén belül a homlokzati falak hőszigetelése, a homlokzati fal lábazati hőszigetelése, a nyílászáró kávák szigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a födémek hőszigetelése kerül megvalósításra. A projekt célcsoportja a település lakossága, tekintettel arra, hogy a beruházással elért költségmegtakarítás révén közösségi célokat szolgáló fejlesztéseket is megvalósíthat az Önkormányzat. Az épületek energetikai megújulása a fűtési költségeket mérséklik, emellett a jelenlegi globális célok szerinti környezeti terhelések is javulnak. A középületek felújításával javul a település külső arculata is.  

Projekt letöltése DOCX formátumban és PDF formátumban.